Kirkegården

Kirkegården

Bjæverskov kirkegård er begravelsesplads for alle, der bor i Bjæverskov sogn, eller som har en særlig tilknytning til det.

Bjæverskov kirkegård set fra det nordvestlige hjørne

Der findes mange forskellige gravpladser på kirkegården

Traditionelle familiegravsteder

Kistegravpladser

Mindre urnegravpladser

Plænegravsteder til urne

Fællesgrav

 

Når man skal erhverve et gravsted, skal man henvende sig til graveren

Fredningstiden for kistebegravelser på Bjæverskov kirkegård er 25 år, for urnenedsættelser er den 10 år. Urner kan nedsættes i en kistegravplads.         Ved fredningsperiodens udløb vil gravstedsindehaveren få skriftlig besked fra graveren.  Gravstederne kan fornys med henholdsvis 5, 10, 15, 20 eller 25 år.  Ved Fornyelse i plænen betales samtidig for obligatorisk vedligeholdelse.      Urnefællesgrave kan ikke fornys.

Enhver, der har erhvervet brugsret til et gravsted, er forpligtet til at vedligeholde gravstedet i henhold til Kgl. Anordning af 20. april 1953, samt i øvrigt efter kirkegårdens vedtægter.

Man kan selv sørge for vedligeholdelsen af gravstedet, eller man kan indgå en vedligeholdelsesaftale med kirkegården, enten for hele fredningsperioden eller for et år ad gangen.

Graveren er behjælpelig med rådgivning om anlæggelse, beplantning m.v. af gravsteder

 

Nyttige telefonnumre

Graverkontoret Tlf.  29 33 42 44

Kirkeværge:  Preben Jensen Tlf. 56 87 11 32 / 23 20 13 28

Kordegnekontoret: Tlf.  56 87 17 89