Regulativ for Sognegården i Bjæverskov

Regulativ for Sognegården i Bjæverskov

1. Anvendelse og drift

Sognegårdens lokaler er primært til brug for præsternes konfirmandundervisning og aktiviteter i relation hertil, til brug ved øvrigt børnearbejde samt til møder, studiekredse, sammenkomster og lignende, som arrangeres af præsterne og/eller menighedsrådene.

I det omfang hvor mødesalen eller den lille sal måtte være ledige, kan de anvendes til møder og arrangementer, der har relation til Folkekirken og dens arbejde, men ikke til private fester og sammenkomster.

Lokalerne må ikke udlånes til organisationer eller til formål, som er i strid med Folkekirken.

 

Den daglige administration påhviler kordegnefunktionen. Tvivlsspørgsmål mht. til driften afgøres af sognegårdsudvalget, hvis virke er fastsat i særlig vedtægt. Sognegårdsudvalget kan uden nærmere begrundelse overfor en ansøger afvise at imødekomme ansøgninger om lån af lokalerne.

 

2. Bestilling af lokaler m.v.

Organisationer, sammenslutninger m. fl. med tilknytning til den danske folkekirke, der ønsker at låne lokaler for en hel sæson, skal senest d. 1. juni hvert år sende en skriftlig ansøgning til sognegårdsudvalget om benyttelse af lokaler på faste ugedage for næste sæson, der begynder d. 1. august.

Enkeltstående møder kan forventes bevilget i det omfang de kan indpasses i mødekalenderen. Bestilling af lokaler kan kun ske ved henvendelse til kordegnekontoret i åbningstiden, hvor aftale om afhentning af nøgle endvidere kan træffes. Nøglen kan afleveres i sognegårdens postkasse umiddelbart efter afslutningen af det arrangement, hvortil den er udleveret.

Sognegårdsudvalget kan med rimeligt varsel inddrage en allerede fastlagt mødedato, såfremt et af menighedsrådene eller præsterne skal benytte lokalet.

 

3. Husorden

Møder og sammenkomster skal almindeligvis være afsluttet senest kl. 23.00. Arrangementer lørdag/søndag kan tidligst begynde lørdag kl. 9.00 og søndag kl. 11.30eller umiddelbart efter gudstjenestens afslutning. Sognegårdsudvalget kan dispensere fra de nævnte tidspunkter.

Såfremt der ønskes særlig opstilling af borde, stole m.v., skal arrangørerne selv sørge herfor, og tillige sørge for, at alt ved mødets afslutning bringes tilbage i den oprindelige opstilling jf. ophængt tegning. Hvis man har haft uheld af en eller anden art skal det skriftligt  meddeles til kordegnekontoret. Forvoldte skader skal erstattes.

Ingen har adgang til lokalerne før den ansvarlige leder er til stede, og denne skal også være den sidste, der forlader lokalerne efter at have påset, at alle døre og vinduer er lukkede, at alt lys i lokaler og gange er slukket, og at rengøring jf. pkt 5 nedenfor er foretaget.

4. Køkkenet

Hvis arrangørerne kan garantere for kyndig betjening af kaffemaskine og opvaskemaskine m.v. må køkkenet benyttes.

 

5. Rengøring

I lokalerne skal borde og stole stilles på plads efter brug. Bordene skal tørres af. Gulvet skal fejes og kaffemaskinen skal gøres ren.

 

6. Røg og alkohol

Tobaksrygning er ikke tilladt i sognegården. Alkohol i form af øl eller vin må nydes under iagttagelse af tilbørligt mådehold. Beruselse tolereres ikke i sognegården og dens omgivelser.

 

7. Betaling

Sognegårdsudvalget kan fastsætte en pris for benyttelse af Sognegården, som skal dække omkostningerne til rengøring, el- og varmeforbrug samt andre variable omkostninger og administration i forbindelse med det pågældende arrangement. For arrangementer, hvor en eller flere af sognets præster eller et eller flere af sognenes menighedsråd er indbydere, opkræves ikke betaling.

 

Sognegårdsudvalget

I Bjæverskov Sogn 2012